Farnsworth, Elizabeth H., University of Dayton, United States